Skocz do zawartości

Gammiko

Members
 • Zawartość

  60
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  9

Zawartość dodana przez Gammiko

 1. zobaczymy Poniżej bieżąca informacja z MCOO Dotyczy: WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Odpowiadając na przesłany w dniu 23 lipca 2021 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie realizacji zamówienia publicznego dotyczącego budowy szkoły na osiedlu Złocień informuję: Ad 1 i 2 Realizacja budowy szkoły na osiedlu Złocień przebiega zgodnie z harmonogramem prac określonych umową nr MCOO/II/86/PRI/120/2020 zawartą w dniu 15.12.2020 r. pomiędzy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie a ERBUD S.A. Aktualnie trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Ad 3 Zgodnie z powyższą umową, rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi do 5 dni roboczych po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę. Ad 4 Do powyższej umowy nie było zawieranych aneksów związanych ze zmianą terminów realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym jej poszczególnych etapów.
 2. klucze mają być przekazane do końca lutego. Taką informacje uzyskałam dziś w spółdzielni. akty notarialne zależne od daty przekształcenia użytkowania wieczystego we wlasność pewnie nie wcześniej niż maj 2021
 3. jest 4 stycznia na stronie MCOO nie "wisi" informacja o odwołaniu do KIO, czyżby żadne nie wpłynęło?
 4. Pytanie do mieszkańców bloków Agatowa 33 i 35- czy po dzisiejszych opadach macie sucho w garażu?
 5. pytanie dotyczy grzejnika, ale może ktoś podesłałby fotkę jak to okno ma zaaranżowane?
 6. Jeden z Wykonawców który się zmieścił w budżecie buduje dla SM Śnieżki na Agatowej. Zobaczymy czy będą odwołania do KIO..... rozbieżność cenowa duża, pewnie będą wyjaśniać rażąco niską cenę
 7. termin składania ofert przesunięty o jakieś 3 tygodnie na 1 września 2020
 8. jest ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę szkoły. Zamówienia podstawowe - obligatoryjne dotyczy i projektu i budowy szkoły. Opcja to tylko ogrodzenie, parking i inne drobiazg ale także fotowoltanika Numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20 . Termin zakończenia to 21/08/2023... czyli rocznik 2017 pewnie będzie pierwszym zaczynającym szkołę ... Terminy pośrednie poszczególnych etapów: Wykonanie etapu „stanu zerowego „0”: do 30.11.2021r Wykonanie etapu „stanu surowego otwartego”: do 29 października 2022 Wykonanie etapu „stanu surowego zamkniętego”: do 28 lutego 2023 r. Wykonanie całości robot budowlanych wchodzących w zakres zamówienia podstawowego. Termin wg umowy: do 30 czerwca 2023 r. Termin wykonania całego przedmiotu Umowy. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie- termin wg umowy: do 21.08.2023r. Dla zainteresowanych zakres prawa opcji Numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20 1 Załącznik nr 2 do umowy nr: ........... WYKAZ ROBÓT OBJĘTYCH PRAWEM OPCJI NA ZADANIE P.N.: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OS. ZŁOCIEŃ W KRAKOWIE W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” I. W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.1 Umowy należy wykonać: Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z bramami i furtkami wraz z dedykowanym wyposażeniem i sterowaniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU pkt.: 4.6 i 3.2 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU. W zakresie wykonania ogrodzenia terenu szkoły rozumie się wykonie ogrodzenia ażurowego z paneli z furtkami i bramami w tym bramą wjazdową otwieraną automatycznie na piloty oraz z możliwością otwierania ze szkoły poprzez układ instalacji sterującej (wideofony). Do terenu inwestycji przewiduje się wykonanie furtek do ruchu pieszego z wideofonami (z możliwością zamknięcia na klucz). Ogrodzenie, bramy i furtki muszą być wykonane w jednym systemie. Teren winien być ogrodzony bezpiecznym ogrodzeniem wysokości około 180 cm. Lokalnie od strony domu parafialnego jest istniejące ogrodzenie, które w obrębie przewidzianego zjazdu wymaga rozbiórki i przebudowy w nowych liniach granicznych. Ogrodzenie przewidziane do przebudowy w obrębie zjazdu od strony domu parafialnego, należy odtworzyć utrzymując jego istniejącą postać. II. W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.2 Umowy należy wykonać: Wykonanie elewacji budynku szkoły, sali gimnastycznej oraz śmietnika/ów i zewnętrznego magazynu/ów w zakresie robót termoizolacyjnych i robót wykończeniowych wraz z wszystkimi niezbędnymi warstwami i okładzinami, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt.: 3 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU. III. W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.3 Umowy należy wykonać: Wykonanie układu drogowego, miejsc postojowych oraz chodników (ścieżki piesze), zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt.4.2; pkt.: 4.7 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU. IV. W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.4 Umowy należy wykonać: Wykonanie terenowego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią wraz z jego ogrodzeniem, dedykowanym mu oświetleniem, odwodnieniem, trybunami i wyposażeniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU - pkt. 4.10 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU W zakresie przedmiotowej opcji zamówienia, jest wykonanie terenowego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią sportową. Boisko należy zabezpieczyć przez wykonanie ogrodzenia – piłkochwytów, siatek a także trybuny sportowe, . Oświetlenie boiska należy zapewnić poprzez zastosowanie naświetlaczy LED, zasilenie tych lamp wykonać poprzez układ instalacji wpięty w złącze zasilające zlokalizowane na ścianie elewacyjnej szkoły lub w budynku, którego wykonanie jest w zakresie zamówienia podstawowego oraz wyposażyć tę instalację w łączniki, czujniki i sterowniki im odpowiadające. Boisko wyposażyć w układ instalacji i rur drenażowych o parametrach określonych w PFU, odbiór ścieków opadowych z boiska realizowany ma być poprzez wykonany układ drenarski, który należy wpiąć do studzienki odbiorczej na kanalizacji, której wykonanie jest w zakresie zamówienia podstawowego. V. W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.5 Umowy należy wykonać: Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na dachu Sali gimnastycznej z nawierzchnią wraz z jego ogrodzeniem w formie siatek bocznych i przekrywających oraz dedykowanym mu oświetleniem, odwodnieniem a także wyposażeniem, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: VI. W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.6 Umowy należy wykonać: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy minimum 20kW zgodnie z dokumentacją projektową VII. W ramach robót, o których mowa § 1 ust. 3 pkt.7 Umowy należy wykonać: Wykonanie elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci i wiat rowerowych, zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami: PFU- pkt.4.11 oraz innymi integralnymi zapisami w tym zakresie przytoczonymi w PFU. W zakresie wykonania elementów małej architektury rozumie się wykonanie w obszarze terenu zagospodarowania ławek, koszy na śmieci i wiaty rowerowe, na podstawie dokumentacji projektowej i zapisów PFU. Lokalizacja oraz parametry elementów małej architektury, podlegać będą uzgodnieniu z Zamawiającym.
 9. W świetle Covid - szkoła nadal aktualna - źródło z up. PMK Z -ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru W odpowiedzi na wniosek w sprawie budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie, uprzejmie informuję. Ad 1. Pomimo pandemii COVID-19 plany budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie są nadal aktualne. Ad 2. Ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych decyzji i dokumentów warunkujących realizację inwestycji, w szczególności decyzji lokalizacyjnej na zjazd, która musi zostać poprzedzona zatwierdzeniem zmiany sposobu zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego. Aktualnie trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Miasta Krakowa oraz Miejskim Inżynierem Ruchu, związane z obsługą komunikacyjną dla potrzeb planowanej budowy szkoły w zakresie rozbudowy ul. Agatowej. Wymagane są one do uzyskania zmiany sposobu zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w zakresie niezbędnym do celów budowy szkoły i oszacowania kosztów. kolejne info z końca maja. Źródło: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty. Wszystkie czynności związane z wykonaniem badań geologicznych oraz operatu wodno-prawnego zostały zakończone. Obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie stosownych decyzji i postanowień administracyjnych, w tym w zakresie gospodarki zielenią. Przewidywany termin ich wydania to maj/czerwiec br. i jest uwarunkowany zakończeniem postępowań administracyjnych przez jednostki niezależne od Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz organizacją pracy tych jednostek w związku z sytuacją pandemiczną.
 10. nowe informacje nt szkoły źródło Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie pozostało jeszcze:  uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na wykonanie zjazdu z ul. Agatowej,  zakończenie trwających badań geologicznych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,  zakończenie trwających czynności związanych z wykonaniem operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,  uzyskanie niezbędnych decyzji związanych z gospodarką zieleni. Wykonanie powyższego zakresu uwarunkowane jest zakończeniem postępowań administracyjnych niezależnych od Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. W planie zamówień jednostki termin ogłoszenia postępowanie jest zaplanowany na I/II kwartał 2020 roku. Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym szkoła podstawowa na os. Złocień w Krakowie została zaplanowana jako trzyciągowa (po trzy klasy na każdy rok nauczania) dla ok. 600 dzieci przy systemie jednozmianowym, w tym:  9 oddziałów dla edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy I-III,  15 oddziałów dla klas IV- VIII. Kwestia uruchomienia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (tzw. zerówki) nie należy do zakresu działania Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Zadania realizowane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie nie obejmują spraw związanych przeprowadzaniem naborów do szkół podstawowych. Natomiast, zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa, przyjętą Uchwałą Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r., zakończenie budowy szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie planowane jest w 2023 r.
 11. ktoś ma dostęp do programu funkcjonalno- użytkowego szkoły, czy trzeba pozyskać z miasta? szukam rozpisanego przetargu na budowę, ale nic na razie wpadło mi w oko...
 12. a możesz wymiary tego ustrojstwa podać? Będę wdzięczna
 13. Olbrzymia prośba do mieszkańców bloku 1 lub 2 - skrzynka z bezpiecznikami, - może ktoś zrobić zdjęcie i podać na forum wymiary? Po zmianie przepisów nie mogą być już umiejscowione nad drzwiami i muszę zmienić ich lokalizację...
 14. oczywiście że możesz być wnioskującym. Trzeba tylko przygotować stosowne pismo, pochodzić po sąsiadach i zebrać podpisy....
 15. wpisy do kw w Krakowie trwają nawet 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.... także najlepiej pytać po prostu w Spółdzielni.
 16. nie wydaje mi się, żeby tutaj tkwił problem. W końcu termin został przesunięty na ten rok. 23 grudnia powiemy sprawdzam i wówczas zobaczymy co się będzie działo. W załączeniu wklejam treść pisma żeby nie było wątpliwości, że przekazywane informacje są rzetelne.
 17. Malachit1980 a wiadomo czy ZDK już formalnie odebrał drogę, czy też odbiór nastąpi dopiero po upływie terminów, o których piszesz wyżej?
 18. jak zwykle pismo z UMK w odpowiedzi na moje zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej.
 19. no więc do podpisania umowy nie doszło cytuję "z przyczyn niezależnych od miasta" Kolejny termin został wyznaczony na 23 grudnia....
 20. żródło https://lovekrakow.pl/aktualnosci/mieszkancy-zlocienia-zyskali-drugi-wyjazd-z-osiedla-trzeci-w-przygotowaniu_33220.html?fbclid=IwAR29stFnG24UZA6D3qEln1e7ouIR3sJ1KlsXD9cn2UmH-p7sgL18NfmaU4Y To nie koniec W stosunkowo nieodległej perspektywie osiedle czekają kolejne zmiany. Największą z nich będzie uruchomienie nowego przystanku kolejowego. PKP PLK zapowiada co prawda, że wszystkie prace w tym rejonie zakończą się w 2020 roku, ale w praktyce przystanek będzie mógł działać w pełni dopiero wtedy, kiedy zakończą się wszystkie prace przy modernizacji linii kolejowej. Te z kolei wydłużyły się o ok. rok ze względu na problem z zabytkowym wiaduktem nad ul. Grzegórzecką. Dopiero pod koniec 2021 roku linia kolejowa ma osiągnąć swoją docelową przepustowość. – Otwarcie przystanku to będzie bardzo duża zmiana na plus, jeśli chodzi o skomunikowanie osiedla. Pociągiem dostaniemy się w ok. 15 minut do centrum Krakowa, co jest obecnie nieosiągalne – zapowiada radny Węgrzyn. Z tym wiąże się też kolejne ułatwienie dla kierowców: przy okazji budowy przystanku powstanie nowy odcinek jezdni, który pozwoli przejechać ulicą Złocieniową na drugą stronę torów, do ul. Sucharskiego. Powstanie więc trzecie połączenie drogowe z osiedlem.
 21. dziękuję, czyli jest to droga gminna.
 22. Szukam informacji nt. ulicy Agatowej i jej statusu. Czy jest to droga publiczna? Czy została przez SM Śnieżka oddana Gminie Miejskiej Kraków? I co oznacza że jest to droga techniczna?
×
×
 • Dodaj nową pozycję...